login  
 
  > 열분석(TA) > 열기계분석기(Thermo Mechanical Analyzer) > TMA 4000  
 
TMA 4000
 
             
 
주요특징
- 팽창계수(CTE)를 효율적이고, 반복적으로 정확하게 측정
- 온도범위 : 0 ℃ ~ 800 ℃ (재현성 ± 1℃)
- 시료크기 : 수 um ~ 2.2 cm
- 측정 정밀도 : ± 0.1mm
- Archimedean float suspension 기능으로 환경과 시료의 진동을 최소화
- 전동 furnace를 사용하여 위치를 정밀하게 조정 가능
- probe 배열이 direct 방식

고객지원
 
 사용자교육
 서비스
 Accessories Catalog

새 소 식
 
 공지사항
 세미나/학회/전시회
 신제품/신기술
 GC Online Resource


 

 

 
    서울특별시 구로구 디지털로31길 20, 에이스테크노타워5차 8층 806-810호 (구로동) (152-766)    
    대표전화 - Call Center : 1588-5363  화학분석 소모품 문의 : 02) 868-5376   생명과학 소모품 문의 : 02) 868-5399  
                  교육 및 기기견적 : 02) 868-5343   회계팀 : 02) 868-5374   팩스 : 02) 868-4343
 
    대전광역시 유성구 대덕대로 593 대덕테크비즈센터 10층 1009호 (도룡동 386-2) (34112)    대표전화 : 042) 862-7111  팩스 : 042) 862-7181
    대구광역시 북구 경대로17길 47, 경북대학교 IT융합산업빌딩 3F 308호 (41566) (복현동, 573-13) 대표전화 : 053) 382-2422 팩스 : 053) 382-5675
    부산광역시 해운대구 센텀북대로60 센텀IS타워 901호 (612-050)     대표전화 : 051) 636-1066  팩스 : 051) 636-1067
    광주광역시 서구 상무대로 713 경인빌딩 3층 (치평동 1294-10) (61960)    대표전화: 062) 384-6711  팩스 : 062) 384-6710